Trang chủ Văn bản

Văn bản

Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội Khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ngày 23/05/2020, Công đoàn trường Cao đẳng Công thương...

CV 5502 Về việc thực hiện các qui định về dạy thêm , học thêm trong và ngoài nhà trường

Thực hiện Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (Thông tư 17) và Quyết...

Các công văn của sở LĐTBXH về việc tăng cường công tác phòng chống dịch

Công văn số 481/SLĐTBXH-DN ngày 21/02/2020 Hướng dẫn liên ngành số 787 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Liên kết đối tác